OTA PIKAVIPPI MEILTÄ

se helpompi tapa lainataTietosuojakäytäntömme

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Blue Finance Oy, Y-tunnus 2431091-9, PL 40, 20101 TURKU, Sähköposti info@bluefinance.fi.

2. REKISTERIN NIMI
Blue Finance Oy:n asiakasrekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteriä käytetään Blue Financen lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, sukupuoli, pankkiyhteys, kansalaisuus, siviilisääty, samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä, asumistiedot, asepalvelustiedot, tulo- ja menotiedot ja muut asiakkaan antamat tiedot ja työsuhdetiedot. Tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä. IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä Blue Finance Oy:hyn ja laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, Blue Finance Oy:n tarkistamat tiedot (mm. Suomen Asiakastieto Oy, väestörekisterikeskus, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle sekä markkinointitarkoituksiin kohdassa 8 kuvatulla tavalla. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Asiakkaalta olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Asiakkaalta olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

8. MARKKINOINTI
Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Blue Finance Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Blue Finance Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

9. TARKASTUSOIKEUS
Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (HenkTL 26§). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.

10. KORJAAMISOIKEUS
Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen info@bluefinance.fi.

Oikeudellinen huomautus
Tämä oikeudellinen huomautus koskee lainakeidas.fi -verkkotunnuksen alaisia Internet -sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Blue Finance Oy myöntää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti. Blue Finance Oy varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen.
Blue Finance Oy:n sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet -sivuille. Blue Finance Oy on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Blue Finance Oy ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, ei Blue Finance Oy vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.
Blue Finance Oy pidättää kaikki tekijänoikeudet sivulla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan.
Blue Finance Oy:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Blue Finance Oy:n tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.

Kysymykset rekisteriselosteesta: info@bluefinance.fi

Lainakeitaan lainapalvelu on suljettu. Siirtykää Blue Financen lainapalveluun tästä.